Why join the Navy . . . if you can be a Pirate? - Steve Jobs

Tag: 鹹魚

無論多艱苦也不要做鹹魚

搞Startup最有趣的, 是創作. 最無趣的, 就是管理.

當人少少, 幾個後生仔圍埋搞Startup, 大家老友鬼鬼, 全情投入做創作, 收入少支出少, 管理相對輕鬆.