Why join the Navy . . . if you can be a Pirate? - Steve Jobs

Tag: UI/UX

有一種堅持

有天乘的士見客,司機頗為健談,見我面色不好,便問:「你好耐冇訓覺呀?個樣咁殘嘅?」

我說對司機說:「你真細心,連乘客唔夠訓都留意到。」